Πολιτική Ποιότητας

1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

H Eταιρεία Γεώργιοs Aστυπαλιώτηs και Σια ΕΕ δραστηριοποιείται στον τομέα των Βιομηχανικών και Λειαντικών Προϊόντων εδώ και 25 χρόνια κατασκευάζονταs Ιμάντεs Λειάνσεωs ωs επίσημοs διανομέαs των Λειαντικών και Βιομηχανικών Προϊόντων της 3Μ.Η επιχείρηση αποφάσισε να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.

Το Σύστημα αυτό λειτουργεί με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της ενώ παράλληλα προωθούν το σεβασμό στον άνθρωπο και την κοινωνία. Η προσέγγιση της ποιότητας αποτελεί συνεχείς και αυστηρά καθορισμένες διαδικασίες που εξασφαλίζουν τις εγγυήσεις για την συνεπή παρουσία της Επιχείρησης στον χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται.

Η ΑΣΤΥΠΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας εφαρμόζοντας κατάλληλες διαδικασίες αντικειμενικής μέτρησης και παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των στόχων καθώς και τις απαραίτητες ενέργειες για την άρση των αιτιών που προκαλούν τις όποιες αποκλίσεις. Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος, η Διοίκηση θέτει στόχους για την ποιότητα οι οποίοι ανασκοπούνται ετησίως ως προς τον βαθμό υλοποίησης τους, εγκρίνονται νέοι ή τροποποιούνται παλαιότεροι ανάλογα με την απόδοση της Επιχείρησης και τις νέες συνθήκες στο χώρο δράσης της.
Βασικά κίνητρα για την υιοθέτηση της Πολιτικής Ποιότητας, είναι:

• Η προώθηση της βελτίωσης του εσωτερικού συστήματος λειτουργίας.
• Η απόκτηση τεχνογνωσίας για την πληρέστερη διεκπεραίωση των εργασιών και κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών.
• Η δημιουργία ενός «καναλιού» εξωτερικής επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, ώστε να διασφαλίζεται αφενός η σαφής αποτύπωση των απαιτήσεων τρίτων και η σαφής δήλωση από την πλευρά της επιχείρησης του τρόπου κάλυψής τους και αφετέρου η προστασία του πελάτη.
• Η εκπαίδευση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
• Η εξασφάλιση της άριστης αξιοποίησης του εξοπλισμού και του λογισμικού της Επιχείρησης Μέσω της Παρούσας Πολιτικής για την Ποιότητα η Διοίκηση και το Προσωπικό της εταιρείας, δεσμεύονται για:

      • Την συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας του συστήματος
      • Τη συστηματική παρακολούθηση και τήρηση των υποχρεώσεων που αφορούν στην εταιρεία, καθώς και των άλλων νομικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία της. Το Παρόν αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της AΣΤΥΠΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δεν επιτρέπεται η χρήση ή/ και η αναπαραγωγή του, στο σύνολο ή/ και σε μέρος αυτού χωρίς την άδεια της επιχείρησης.
     • Τη συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού καθώς και την ενθάρρυνση του για την ενεργό συμμετοχή του, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο στον τομέα λειτουργίας του, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι,και να εξασφαλισθεί η βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας.
     • Τη συνεχή προσπάθεια παροχής ποιοτικών υπηρεσιών με τελικό στόχο την αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
     • Τη συστηματική ενημέρωση της επιχείρησης στις εξελίξεις του τομέα στονοποίο δραστηριοποιείται ή που αφορούν στον κλάδο δραστηριοποίησης της.
     • Την ανάπτυξη δεσμών αρμονικής συνεργασίας με τους πελάτες και εξωτερικούς παρόχους.
     • Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και του ίδιου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, μέσω της ανάπτυξης της αξιολόγησης διαδικασιών και των σχετικών δεικτών.
     • Την προώθηση του ανοικτού διαλόγου και της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού.
     • Την τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.
     • Την παροχή πόρων σε κάθε επίπεδο (ανθρώπινων – υλικών – οικονομικών) που θα συμβάλλουν στην συνεχή βελτίωσή του Συστήματος.

Η Διοίκηση της ΑΣΤΥΠΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. σε συνεργασία με τα στελέχη της εξασφαλίζει ότι οι τεκμηριωμένες Πληροφορίες του Συστήματος Ποιότητας, γνωστοποιούνται και είναι πλήρως κατανοητές από τους εργαζομένους της, εφαρμόζονται και τηρούνται σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής της δομής και σε όλες τις λειτουργίες της. Επιπροσθέτως ζητά από τους εξωτερικούς παρόχους, αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος να ενστερνίζονται τις αρχές της, καθοδηγώντας τους να λειτουργούν σύμφωνα με αυτές. Τέλος, αυτή η πολιτική είναι διαθέσιμη προς ενημέρωση του προσωπικού, των πελατών, των παρόχων, και προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.